Navigate Up
Sign In

Facsimiles

AG • Arkivju Nazzjonali (Sezzjoni ta’ Għawdex) • 1989+ 
AG/01/01 1990 diċembru 05 – trasferiment ta’ dokumenti

Din hi ittra mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni li tawtorizza t-trasferiment ta’ dokumenti tal-iskejjel lejn l-Arkivju Nazzjonali ta’ Għawdex f’konformità mal-Att Parlamentari IV (1990). Din l-ittra u oħrajn huma interessanti ħafna għall-iżvilupp u t-tkabbir tal-Arkivju ta’ Għawdex.​

 

CA • Biċċerija tal-Gvern • 1891 – 1986
CA/01/11, f.1 1940 april 13 – annimali maqtula fil-biċċerija tal-gvern

Il-lista ta’ annimali maqtula fil-Biċċerija tal-Gvern, Għawdex, fit-13 u l-15 ta’ April 1940, bl-ismijiet tal-persuni li ġabuhom, it-tip ta’ laħam, u l-ħlasijiet li saru.

CC • Kunsill Ċiviku • 1959 – 1973
CC/01/01, f.1 1961 lulju 4 – minuti tal-ewwel laqgħa tal-kunsill ċiviku ta’ għawdex

Il-Kunsill Ċiviku ta’ Għawdex ġie mwaqqaf formalment bħala Gvern lokali statutorju fl-14 ta’ April 1961. L-elezzjonijiet inżammu fl-4 ta’ Ġunju. Il-Kunsill għamel l-ewwel laqgħa formali tiegħu fl-4 ta’ Lulju 1961, meta tella’ lil Dr Anton Tabone bħala l-ewwel President tiegħu.

CG • Curia Gubernatorali (Qrati tal-Ġustizzja) • 1609+
CG/06/48, no. 29, 10r 1811 ġunju 15 – timbru ta’ tliet bgħula

Fil-lejl tas-Sibt 15 ta’ Ġunju 1811, xi persuni mhux magħrufa serqu tliet bgħula li Federico Francica ta’ Sqallija aktarx li kien xtara minn Malta. Il-ħallelin ma kinux jafu li l-bgħula, li kienu ġejjin mit-Turkija, kien ġew immarkati b’timbru fuq il-ġilda. F’tentattiv biex jintraċċa l-bhejjem misruqa, Francica bagħat kopja tat-timbru – fid-dokument imsejjaħ stigmatum animalium – lil ħabibu Ferdinando Guerrera f’Malta. Iktar tard dan ġie ddepożitat fil-Qorti ta’ Għawdex. It-timbru tan-nar kien jikkonsisti fl-inizjali ċari BN magħluqa f’disinn forma ta’ qalb. Iktar tard sar magħruf li tnejn mill-bgħula misruqa kienu nbiegħu f’Għawdex.

CI • Istituzzjonijiet Karitattivi • 1859 – 1947
GI/04/03, 1r 1798 ottubru 29 – ħabsin fil-ħabs ta’ għawdex

Id-Dipartiment tal-Istituzzjonijiet Karitattivi kien responsabbli wkoll mill-ħabsijiet. Ir-reġistru fih lista ta’ dawk kollha miżmuma fil-ħabs ta’ Għawdex ibda mid-29 ta’ Ottubru 1798 – ġurnata wara li l-Franċiżi kienu tkeċċew minn Għawdex u l-amministrazzjoni tal-gżira għaddiet taħt idejn l-Għawdxin infushom.​

CP • Ċirkularijiet u Posters • 1814+
CP/01/01 1828 ottubru 28 – liġi li tipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ baqar ħaj

Poster storiku li nsibu miżmum f’din is-sezzjoni ħareġ bil-firma ta’ Frederick Hankey, Chief Secretary għall-Gvern, biex jgħarraf lill-pubbliku li kien meħtieġ permess speċjali għall-esportazzjoni ta’ baqar ħaj.​

NAG-CR.png

CR • Kollezzjoni Cremona • 1873 – 1942
CR/01/01

Dan il-fond inħoloq grazzi għad-donazzjoni ġeneruża ta’ Maria Mifsud-Bonnici, mart l-eks-Prim Imħallef Giuseppe Mifsud-Bonnici. Fih 71 volum.​

DF • Dokumentarji u Filmati • 1988+
DF/01 1988+

Il-parti l-kbira tad-depożiti f’din is-sezzjoni jikkonsistu fil-programm minn Għawdex, Għawdex Illum, li xxandar fuq l-istazzjon nazzjonali tat-televiżjoni f’Malta. Id-dokumentarji nkisbu mill-Ministeru għal Għawdex li għaddiehom lill-Arkivju Nazzjonali.

GB • Malta Government Savings Bank • 1853 – 1978
GB/05/03 1905 marzu 23 – ġbid ta’ flus għal fondi ekkleżjastiċi

Il-Kanonku Giuseppe Portelli, is-saċerdot inkarigat mill-bini tas-Santwarju Ta’ Pinu, jiġbed is-somma ta’ tnejn u sittin lira, sittax-il xelin u seba’ soldi mill-Government Savings Bank. Din it-tagħrifa hi meħuda minn reġistru msemmi Account Book of Deceased Depositors.

GL • Fanal tal-Ġurdan • 1877 – 1981
GL/03/14, 2r 1930 settembru 12 – viżitaturi tal-fanal tal-ġurdan

Dan ir-reġistru fih lista ta’ dawk li żaru l-Fanal tal-Ġurdan. Kull viżitatur ried iħallas erba’ soldi, erba’ ċenteżmi tal-Ewro (€0.04).

GM • Ġuljana Masini • 1554 – 1930
GM/01/04, 1r 1554 frar 27 – l-ewwel magħmudija

 Ir-reġistrazzjoni tal-magħmudija ta’ Giovanna, bint Nicola Manueli, amministrata fil-Knisja Parrokkjali tal-Matriċi fis-27 ta’ Frar 1554, l-ewwel waħda reġistrata fil-Ġuljana Masini, mibdija min-Nutar Felice Attard (1802-1874). Din hi l-ewwel magħmudija li nafu li saret f’Għawdex wara l-Assedju traġiku ta’ Lulju 1551.

HI • Sptarijiet u Istituzzjonijiet oħra • 1841+
HI/06/01 1885 settembru 11 – mediċina mill-ispiżerija tal-gvern

Reġistrazzjoni ta’ mediċina mibjugħa mill-ispiżerija pubblika tal-irħula tan-Nadur u l-Qala.

IR • Taxxi Interni • 1903+
IR/02/01 1951 jannar 01 – applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ post ta’ divertiment

Applikazzjoni mill-Kanonku Bernard Portelli mill-Għarb biex itella’ drammi fiċ-Ċentru tal-Azzjoni Kattolika.

LC • Kunsilli Lokali • 1993+
LC/14/01 1994 ġunju 23 – kunsill lokali żebbuġ

Dan hu rapport tat-tieni laqgħa tal-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ u jinkludi diskussjoni fuq il-ħtieġa ta’ servizz aħjar tal-karozza tal-linja lejn ir-raħal.

MG • Ministeru għal Għawdex • 1987+
MG/01/07 1990 lulju 16 – mistoqsija parlamentari marbuta ma’ għawdex

Din il-PQ hi marbuta ma’ pjanti u mapep li dak iż-żmien kienu fid-Dipartiment tal-Mediċina u s-Saħħa. Dawn il-pjanti ma kinux faċilment aċċessibbli qabel ġew ittrasferiti lejn l-Arkivju Nazzjonali ta’ Għawdex.

MH • Dipartiment tal-Mediċina u s-Saħħa • 1875 – 1970
MH/01/13 1922 ġunju 16 – bini tal-knisja parrokkjali tal-għasri

Din hi l-pjanta tal-knisja parrokkjali l-ġdida mehmuża mal-applikazzjoni għal permess, imressqa minn Dun Ġużepp Buttigieg f’isem il-komunità tal-Għasri, għall-bini ta’ knisja ġdida. Il-permess ingħata fuq il-pjanta magħmula minn Dun Ġużepp Diacono (1847-1924).

MP • Monte di Pietà • 1817 – 1979
MP/03/08 1922 ġunju 16 – biljetti tal-irhna

Francesco Grech, bin Giorgio, ta b’rahan ċurkett tad-deheb b’ħaġra prezzjuża. Il-Monte tatu s-somma ta’ ħdax-il xelin (€1.28). Hu rahan ukoll żewġ imsielet tad-deheb, tlitt iċrieket u labra bil-ħaġar prezzjuż, erbat imsielet, erbat imsielet b’pendenti twal, labra oħra u ħamest iċrieket, biċċa minnhom mgħawġin, u ngħata s-somma ta’ tliet liri (€7).

PA • Ritratti u Albums • 1945+
PA/01/01, 036 iċ-ċittadella ta’ għawdex – dehra mill-ajru

L-għolja taċ-Ċittadella ilha sservi ta’ post ta’ abitazzjoni sa miż-żminijiet preistoriċi. Hi Sit Dinji ta’ Wirt Storiku.

PD • Dipartimenti tal-Pulizija • 1889+
PD/01/01, 1r 1889 settembru 23 – reġistru tal-attività tal-pulizija għawdxija

Il-Pulizija kienu jżommu nota importanti ħafna tal-ġrajjiet li kienu jseħħu ta’ kuljum f’kull għassa tal-pulizija fil-gżira. Dan it-tagħrif eventwalment kien jitniżżel f’reġistru wieħed li kien jinżamm fl-Għassa prinċipali tal-Pulizija fil-Banca Giuratale. Dan hu l-ewwel reġistru minn serje magħrufa bħala Occurrences.

PM • Pjanti u Mapep • 1860+
PM/01/01 1956 – pjanta taċ-ċittadella ta’ għawdex u r-rabat

Din il-pjanta hi minn sett ta’ survey sheets ta’ Għawdex.

PO • Uffiċċju tal-Passaporti • 1988+
PO/01/01, no. [247]001 1988 mejju 19 – applikazzjoni għal passaport malti

Din hi l-ewwel applikazzjoni għal passaport li ġiet ipproċessata f’Għawdex. L-applikant mar l-uffiċċju propju fl-ewwel jum tal-ftuħ tiegħu. Qabel dan, persuni minn Għawdex kellhom japplikaw fl-Uffiċċju ta’ Malta biex jakkwistaw passaport u l-proċess kien jieħu l-ġimgħat.

PW • Xogħlijiet Pubbliċi • 1840+
PW/Misc. War Book/01, f. 136 1942 jannar 16 – xelter fil-pjazza tax-xagħra

Pjanta ta’ xelter imħaffer taħt il-pjazza prinċipali tax-Xagħra.

SG • Segretarjat tal-Gvern • 1803+
SG/01/06, 86-87 1819 mejju 24 – il-ħarba ta’ ħames ħabsin

Ħames ħabsin ħarbu mill-Ħabs ta’ Għawdex u sabu kenn fil-knisja Matriċi (illum il-Katidral) – binja li kienet tgawdi l-immunità ekkleżjastika – u għalhekk il-pulizija ma setgħetx tidħol biex terġa’ tarrestahom ħalli ma jaħarbux minn taħt idejn il-ġustizzja. Kellu jintalab permess mingħand l-Isqof għall-arrest tagħhom. Aktarx li din hi l-aħħar darba li xi kriminali għamlu użu mill-immunità, għax il-privileġġ tneħħa fl-10 ta’ April 1828.

SN • Ismijiet tat-Toroq • 1987+
SN/01/02, no. 86A 1990 ottubru 23 – toroq ġodda mingħajr isem

Din hi lista ta’ toroq ġodda f’bosta lokalitajiet f’Għawdex u l-ismijiet li numru ta’ soċjetajiet u individwi minn diversi lokalitajiet issuġġerew għall-ismijiet ta’ dawn it-toroq. Illum il-ġurnata suġġerimenti bħal dawn għal ismijiet ta’ toroq isiru lill-Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq f’Għawdex permezz tal-kunsilli lokali.

SS • Skejjel tal-Gvern • 1845+
SS/01/01, 1r 1853 settembru 19 – ċirkularijiet tad-dipartiment tal-edukazzjoni

Din il-kollezzjoni ta’ ċirkularijiet – li qabel kienu fl-Iskola Primarja tan-Nadur – hi maħruġa mill-Ufficio delle Scuole di Primaria Educazione, id-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Din hi l-eqdem kollezzjoni ta’ ċirkularijiet bħal dawn fil-gżejjer Maltin.

ST • Statistika • 1667+
ST/01/01, table 1 1667 ġunju – traskrizzjoni ta’ ċensiment ta’ għawdex

Din hi traskrizzjoni tal-ewwel ċensiment dettaljat ta’ Għawdex li nafu bih, li kien sar mill-awtoritajiet tal-Knisja fl-ewwel nofs tas-sena 1667 u ġie konkluż f’Ġunju tal-istess sena. L-oriġinal jinsab fl-AEG, l-Arkivju Veskovili ta’ Għawdex.

UG • Universitas Gaudisii • 1560 – 1819
UG/01/02, 67r 1587 lulju 10 – tliet paljijiet għal santa marija

L-Universitas Gaudisii f’laqgħa ppreseduta minn Fra Pietro Spina, il-Gvernatur ta’ Għawdex, iddeċidiet li tagħti tliet premjijiet iktar mis-soltu għat-tiġrijiet tradizzjonali tal-bhejjem nhar Santa Marija. L-għan ewlieni wara din iż-żieda fil-premju, tliet paljijiet, wieħed tal-bellus, ieħor tad-damask, u t-tielet tal-ħarir, kien biex iħajru iktar nies iġibu ż-żwiemel tagħhom Għawdex ħa jkunu aċċessibbli għall-milizja fiż-żminijiet ta’ ħtieġa.​

ZM • Mixxellanja • 1575+ 
ZM/01/001 1746 – de soldanis: l-istorja ta’ għawdex

Dan hu manuskritt kopja tal-ewwel storja ta’ Għawdex miktuba minn missier l-istorjografija Għawdxija, Gian Piet Francesco Agius de Soldanis. Imsemmija Il Gozo Antico-Moderno e Sacro-Profano, hi miktuba skond l-aqwa kriteriji storiċi ta’ dak iż-żmien u tibbaża ruħha l-iktar fuq sorsi arkivistiċi. L-oriġinal kien ġie mogħti mill-awtur lill-Kunvent tal-Kapuċċini fir-Rabat, Għawdex.

​​​​​​​​​​​​​​​
 

Contact Information:

 Contact Name 
Triq Vajrinġa 
Victoria-Gozo 
VCT 1313​
View map
 Telephone
(+356) 2155-8833

 Email