Navigate Up
Sign In

Skema biex tassisti lill-bdiewa Għawdxin biex jirranġaw il-bjar jew il-ġibjuni

L-applikazzjoni tista’ tintbagħat bil-posta fuq dan l-indirizz: Direttorat ekoGħawdex u Zvilupp Reġjonali, Ministeru għal Għawdex, Pjazza San Franġisk, Rabat, Għawdex jew timtela onlajn: ​  

 1. Linji Gwida​
 2. Applikazzjoni biex jitrangaw il-bjar u il-gibjuni ghall-bdiewa Ghawdxin
 3. Applikazzjoni ghar-rimborz 
 • Waqt il-mili ta’ din l-applikazzjoni, l-applikant għandu jirreferi għal-Linji Gwida.
 • Kull sezzjoni ta’ din l-applikazzjoni għandha timtela kollha fejn applikabbli u jiġu sottomessi id-dokumenti necessarji kollha hekk kif mitlub.
 • L-applikazzjonijiet ser jintlaqghu sa nofsinhar ta’ 27 ta’ April 2018. Mhux ser jintlaqgħu applikazjonijiet wara din id-data ta’ skadenza.
 • Jekk l-informazzjoni li tingħata fl-applikazzjoni tinstab li mhix veritiera jew korretta, l-applikazzjoni ma tibqax tiġi ikkunsidrata.​​

SEZZJONI 1: DETTALJI TAL-APPLIKANTSEZZJONI 2: DETTALJI TAL-BIR/ĠIBJUN U TAX-XOGĦOLIJIET LI HEMM BZONN


Select a date from the calendar.

F’kaz ta’ ġibjun, agħti dettalji ta’ kif jimtela bl-ilma il-ġibjun


Dettalji tekniċi tax-xogħolijiet

Agħti dettalji (jekk applikabbli) ta’ applikazzjonijiet preċedenti, permessi, notifiki u infurzar fuq dan is-sit li saru mal-Awtorita tal-Ippjanar:   

SEZZJONI 3: DIKJARAZZJONI MILL-APPLIKANT

 • Niddikjara li innotfikajt bil-miktub u ġibt il-permess mingħand is-sid jew is-sidien taI-bir jew ġibjun biex nissottometti dan il-proġett taħt din l-iskema. Kopja ta’ din in-notifika u permess qiegħdin mehmuza ma’ din l-applikazzjoni jekk applikabbli.
 • Niddikjara li m’hemm l-ebda tip ta’ kazi ta’ infurzar mill-Awtorita tal-Ippjanar fuq il-bir jew ġibjun li qed jiġi pprezentat taħt din l-iskema.
 • Niddikjara li qrajt l-informazzjoni kollha marbuta ma’ din l-iskema u qed naċċetta il-kundizzjonijiet kollha applikabbli taħt din l-iskema filwaqt li nikkonferma li l-informazzjoni li qed nagħti hija korretta, kompleta u aġġornata.
 • Niddikjara li ma ircivejt l-ebda tip ta’ fondi oħra għal l-istess proġett li qiegħed jiġi ipprezentat taħt din l-iskema.
 • Niddikjara li mhux ser neżerċita d-dritt nezercita id-dritt li nieħu lura rifuzjoni tat-taxxa jew xi forma oħra ta’ tnaqqis ta’ taxxa relata ma’ din l-ispiza għal dan il-proġett.
 • Niddikjara li ser nkun qed inzomm fi stat tajjeb il-bir jew il-ġibjun propost taħt din l-iskema għall-perjodu massimu ta’ ħames snin minn meta jitlesta ix-xogħol fuqu.
 • Jiena konxju/a li għall-finijiet tal-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, l-kontrollur ta’ tagħrif personali huwa d-Direttorat għal ekoGħawdex u Żvilupp Reġjonali. Jiena nifhem li nista' nikkuntattja lid-direttorat f’dan l-indirizz: Direttorat ekoGħawdex u Żvilupp Reġjonali, Ministeru għal Għawdex, Pjazza San Franġisk, Rabat, Għawdex jekk neħtieg aktar informazzjoni f'dan ir-rigward. Jiena nifhem li għandi dritt li naċċessa l-informazzjoni personali li d-Direttorat jipproċessa dwari, li nirretifika din l-informazzjoni u, fejn ikun applikabbli, id-dritt li nħassar din l-informazzjoni personali. Jekk nixtieq neżerċita wieħed minn dawn id-drittijiet, għandi nagħmel talba bil-miktub u ffirmata minni stess lid-Direttorat. Nifhem ukoll li din l-informazzjoni tista tiġi użata jew maqsuma ma’ Ministeri oħra inkluzi il-Ministeru tal-Finanzi, id-Dipartiment tal-VAT jew entitajiet oħra tal-Gvern involuti fl-amministrazzjoni jew awditjar tal-iskema.


 • SEZZJONI 4: DOKUMENTI ANNESSI MA’ PARTI A TAL-APPLIKAZZJONI


  Certifikat mingħand JOBS+ li jikkonferma x-xogħol attwali tal-applikant:*   

  Site plan tal-għalqa u indikazzjoni fuqha li turi il-post ta’ fejn jinstab il-bir/ġibjun:*   

  Minimu ta’ erba’ ritratti meħuda minn angolu differenti, li jagħtu stampa ċara ta’ l-istat tal-bir jew ġibjun kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra:*   

  Permess tas-sid/sidien tal-bir/ġibjun (jekk applikabbli):   

  Kopja tal-permessi maħruġa mill-Awtorità tal-Ippjanar li huma imsemmija fis-sezzjoni 2 d (v):*